เกี่ยวกับเรา

การจัดการความรู้ชุมชนผู้ไทชาวเขาวง 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการความรู้ด้านอาหารปลอดภัย
2. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดในชุมชน

เป้าหมาย
1. ร้านอาหาร แผงจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการด้านอาหารมีรหัส QR code เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาด และพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยในอำเภอเขาวง
2. มีฐานความรู้ด้านอาหารปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้อำเภอเขาวงเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  

ผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเขาวง
2. ชมรมร้านอาหารอำเภอเขาวง
3. ชมรมผู้ประกอบการพ่อค้าตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม

 

ความเป็นมา

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มุ่งเน้นพัฒนางานอาหารปลอดภัย เป็นนโยบายของจังหวัด โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และพลังงานทดแทน ผ้าไหมแพรวาสู่สากล แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม”(แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2558 – 2561) และมีการกำหนดแผนแม่บทอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มุ่งหมายให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่ครัวโลก

พันธกิจ
1. สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน
2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป
3. ส่งเสริมการตลาด
4. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างระบบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยด้วยแบรนด์กาฬสินธุ์
2. การพัฒนาคุณภาพ การผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล
3. การส่งเสริมการตลาดอาหารปลอดภัยจากท้องถิ่นสู่สากล
4. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิต และเครือข่ายให้เข้มแข็ง
5. การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเกษตรกร
6. การพัฒนาโครงสร้าง และปัจจัยพื้นฐาน ให้เอื้อต่อการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
7. การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย


ตัวชี้วัด
1. จำนวนผลิตภัณฑ์ ร้านค้า ผู้ประกอบการที่ได้รับตรารับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยด้วยแบรนด์กาฬสินธุ์
2. ร้อยละแปลง ฟาร์ม ผลผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผงลอย ตลาด ร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าและปริมาณผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหารปลอดภัยและอินทรีย์
4. ร้อยละของ ศูนย์เรียนเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
5. จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศ โซนนิ่ง โครงสร้าง และปัจจัยพื้นฐาน ในการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง พื้นที่การเกษตร
6. ร้อยละพื้นที่การเกษตร ที่มีโครงสร้าง และปัจจัยพื้นฐาน ที่เอื้อต่อการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
7. ร้อยละผู้บริโภค ที่มีความเข้าใจ ในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย
8. จำนวนภูมิปัญญา องค์ความรู้ ด้านอาหารปลอดภัย ที่ได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย

      organic GAP KS
    cms160img1 gi