Wellcome to Khaowong, Kalasin
ร้านอาหารปลาน้ำโขง 081-0604547,085-7399106
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ห้วยเตียม กรีนวิว รีสอร์ท และโคขุนโพนยางคำ 0895702614, 0862343500
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ครัวรุ่งอรุ่น 083-3553260
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ลำภูเนื้อย่างเกาหลี 043-859033
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ร้านอาหารบิ๊กมิลล์ ส้มตำถาด

  

    

    

อาหารผู้ไท

สุดยอด ร้านอาหารอำเภอเขาวง

อาหารพื้นบ้านของชาวผู้ไท

อาหารคาว จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บได้ แบ่งเป็น 22 อย่าง ได้แก่
1. แกง มี 12 ชนิด เช่น แกงปลา, แกงกบ, แกงเขียด, แกงผัก,แกงเห็ด เป็นต้น
2. อ่อม มี 17 ชนิด เช่น อ่อมบอน, อ่อมผักขี้เหล็ก, อ่อมกบ, อ่อมเขียด เป็นต้น
3. หมก มี 10 ชนิด เช่น หมกปลา, หมกกบ,หมกเขียด, หมกหน่อไม้ เป็นต้น
4. ลาบ มี 17 ชนิด เช่น ลาบปลา, ลาบวัว, ลาบหมู, ลาบกระแต เป็นต้น
5. ต้ม มี 17 ชนิด เช่น ต้มไก่, ต้มปลา, ต้มกบ, ต้มอึ่ง เป็นต้น
6. หลั้ว มี 7 ชนิด เช่น หลั้วมะเขือ, หลั้วถั่วงัน, หลั้วมะแปบ เป็นต้น
7. ซุบ มี 10 ชนิด เช่น ซุบหน่อไม้, ซุบขนุน, ซุบดอกผักติ้ว, เป็นต้น
8. ตำ มี 14 ชนิด เช่น ตำมะละกอ, ตำถั่ว,ตำแตง, ตำเมี่ยง เป็นต้น
9. ปิ้ง มี 6 ชนิด เช่น ปิ้งปลา, ปิ้งกบ, ปิ้งเขียด เป็นต้น
10. หลาม มี 4 ชนิด เช่น ผักหวาน, หน่อไม้ เป็นต้น
11. ลวก มี 3 ชนิด เช่น ลวกเนื้อ, ลวกผัก เป็นต้น
12. ป่น มี 10 ชนิด เช่น ป่นปลา, ป่นกบ, ป่นเขียด, เป็นต้น
13. คั่ว มี 6 ชนิด เช่น คั่วแมงซอน, คั่วแมงข้าวคั่ว, คั่วกุดจี่ เป็นต้น
14. ก้อย มี 6 ชนิด เช่น ก้อยปลา, ก้อยวัว, ก้อยกะปอม เป็นต้น
15. ตะโล้ มี 4 ชนิด เช่น ตะโล้เนื้อวัว, ตะโล้เนื้อควาย เป็นต้น
16. แจ่ว มี 4 ชนิด เช่น แจ่วบอง, แจ่วมะกอก, แจ่วผักแป้น,และ แจ่วหัวโล้น
17. เอ๊าะ มี 6ชนิด เช่น เอ๊าะลูกกบ, เอ๊าะลูกเขียด, เอ๊าะปลาน้อย เป็นต้น
18. นึ่ง มี 5 ชนิด เช่น นึ่งปลา, นึ่งปู, นึ่งเห็ด, นึ่งผัก เป็นต้น
19. เผา มี 7 ชนิด เช่น เผาปลา, เผาเผือก, เผามัน, เป็นต้น
20. ย่าง มี 6 ชนิด เช่น ย่างกบ,ย่างเขียด, ย่างปลา เป็นต้น
21. จี่ มี 6 ชนิด เช่น จี่ปลา, จี่เขียด จี่ตั๊กแตน เป็นต้น
22. ซั่ว มี 6 ชนิด เช่น ซั่วไก่, ซั่วอึ่ง, ซั่วกบ, ซั่วน้องวัว เป็นต้น

แหล่งข้อมูล : อรทัย อนันตะภูมิ และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “ ฟื้นฟูการบริโภคอาหารพื้นบ้านและผักพื้นเมืองของคนผู้ไท หมู่ 1,14 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ”,สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) 2552.

 

ขนมผู้ไท

สุดยอด ร้านอาหารอำเภอเขาวง

อาหารหวาน จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ประเภทน้ำมี 10 ชนิด เช่น ลอดช่อง, บวชเม็น, บัวลอย, บวชมะอูบ เป็นต้น
2. ประเภทเปียกมี 20 ชนิด เช่น ข้าวแดะงา,ข้าวหวาน, ข้าวหัวงอก,ข้าวโล่งมะอูบ,ขนมปาด, สังขยา เป็นต้น
3. ประเภทแห้งมี 4 ชนิด เช่น ขนมข้าวจี่, ขนมนางเล็ด, ขนมก้อนขี้ม้า,และ ข้าวเกรียบ

แหล่งข้อมูล : อรทัย อนันตะภูมิ และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “ ฟื้นฟูการบริโภคอาหารพื้นบ้านและผักพื้นเมืองของคนผู้ไท หมู่ 1,14 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ”,สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) 2552.

IMAGE ตรวจร้านอาหาร แผงลอย
  ออกเยี่ยมตรวจร้านอาหาร แผงลอย ร่วมกับ สสจ.กาฬสินธุ์ พัฒนาร้านอาหารใ้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค   (207 ครั้ง)
IMAGE ร้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวคิดการพัฒนา  สุดยอดร้านอาหารอำเภอเขาวง ยกระดับร้านอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม... (531 ครั้ง)
IMAGE สุดยอดร้านอาหารเขาวง
  สุดยอดร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร  เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอเขาวง (สุดยอดร้านอาหารอำเภอเขาวง)... (801 ครั้ง)
IMAGE อบรมสุขาภิบาลอาหาร
รพ.เขาวง พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหาร ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด และตลาดนัด... (1859 ครั้ง)
IMAGE ขนมผู้ไท
สุดยอด ร้านอาหารอำเภอเขาวง อาหารหวาน จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท1. ประเภทน้ำมี 10 ชนิด เช่น... (859 ครั้ง)
IMAGE อาหารผู้ไท
สุดยอด ร้านอาหารอำเภอเขาวง อาหารพื้นบ้านของชาวผู้ไท อาหารคาว จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บได้ แบ่งเป็น 22... (1430 ครั้ง)

แซ่บ กาฬสินธุ์

รีวิวอาหาร อ.เขาวง

      organic GAP KS
    cms160img1 gi